Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 757 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрации, чл. 53, ал. 3 от Закона за социалните услуги и чл.83, ал.1 и 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе  реши:

1. Създава социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, в Община Русе, държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2022 г., както следва:

1.1 Вид: „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, Профил: Специализирана социална услуга

1.2 Брой потребители: 30

1.3 Начин на организация и управление: Община Русе ще предоставя социалната услуга до възлагане на управлението й на външен доставчик;

1.4 Място на предоставяне на услугата: гр. Русе, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 20, ет.1 в помещения на първи етаж в сграда – общинска собственост, съгласно АОС № 6861 от 04.01.2016 г.

1.5 Брой и длъжности на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга: Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността – 16,5 лица, включващи – управител, медицински специалист, трудотерапевт, социален работник, рехабилитатор/ерготерапевт, психолог, шофьор, чистач/хигиенист, техник поддръжка и сътрудници социални дейности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)