Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 757 Прието с Протокол № 29/25.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Създава временна комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието в състав: председател Пламен Рашев и членове: Илиян Илиев,Траян Тотев, Галин Ганчев, Веселин Велчев, Роберт Калустян, Айдоан Джелил, Валери Иванов и Веселко Цветков.
2. Комисията в срок от три месеца да внесе в Общински съвет – Русе доклад за констатациите си и проект за решение на общинския съвет с позиция по въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)