Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 757 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2 и ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване” – Русе, за нуждите на отдел „Пенсии”, част от първи етаж на седеметажна административна сграда в град Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, представляваща обект с идентификатор 63427.2.5669.1.1 с площ от 104 кв.м., заедно със 7.25 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АПОбС № 601 от 26.08.1996 г. (вписан под № 54, том ХХVІІІ, н.д. 6034 от 02.09. на Съдия по вписванията), за срок от три години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)