Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 758 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с №УТ-27-89 от 16.09.2021 г., от „АВТОСВЯТ“ ООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.268.28 и 63427.268.50 по КККР на гр. Русе и Изменение план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.268.49 по КККР на гр. Русе, местност „Мерата“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП се определя „Смесена многофункционална зона – разновидност 2“ (Смф 2), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за нормативи на устройствените показатели за зоната. С ПУП се предвижда промяна преназначението на ПИ с идентификатори 63427.268.50 (с площ 9 862 кв. м.) и 63427.268.28 (с площ 6 843 кв. м.), и обединяване на трите имота, с цел разширяване на дейността на фирмата, като се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по мин. 8 м. от вътрешните имотни граници, като се спазват сервитута на преминаващия през имота електропровод. Към предложението са приложени и становища дадени с писма с рег. №K-EDN-5549#1 от 06.10.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и с рег. №К-2975#1 от 04.11.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен бъдещият проект.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.268.28 и 63427.268.50 по КККР на гр. Русе и ИПЗ на ПИ с идентификатор 63427.268.49 по КККР на гр. Русе, местност „Мерата“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)