Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 758 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол № 16 от 27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост, искания с вх.№№ ОС22/5 от 05.08.2011 г., ОИ-04-3 от 18.07.2013 г.и от 26.07.2013 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Ивайло Андреев Иванов, чрез изкупуване частта на общината, представляваща ¼ идеална част от жилищна сграда с идентификатор 63427.2.3924.1 в град Русе, ул. Майор Узунов № 20, предмет на АЧОС №6473/17.05.2011г.(вписан под № 139, т. ХІV, н.д. 2905 от 25.05.2011 г. на Съдия по вписванията), срещу заплащане пазарната цена в размер на 14215,00 лева, без включени данъци и такси Дължимите ДДС, данъци и такси са за сметка на господин Иванов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)