Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 758

Прието с Протокол № 36/14.12.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.т. 6 и 7 от ЗМСМА; чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе, Общинския съвет реши:

1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи през 2010 г.:
1.1.Одобрява план – сметка за необходимите разходи през 2010 г. в размер на
7 709 733 лв., съгласно Приложение 1, разпределени по населени места в Приложение 1а.
1.2. Одобрява разходване на очакваните неусвоени средства към дата 31.12.2009 год. и преходен остатък от 2009 г. разпределени в Приложение 2 – 2 048 067 лв.
1.3. Очакваните приходи за извършване на услугите по Приложение 1, за 2010 г. да се определят на следната база:
1.3. Очакваните приходи за извършване на услугите по Приложение 1, за 2010 г. да се определят на следната база:
Приходи от ТБО за 2010 год.:
Облог за ФЛ 3 238 212 лв.
Облог за ЮЛ 5 906 016 лв. 9 144 228 лв.
Недобор (от минали години) 1 291 922 лв.
Приходи от ТБО за 2010 г. при 80% събираемост 7 315 382 лв.
Приходи от недобор ТБО при 50% събираемост 645 961 лв.
ОБЩО : 7 961 343 лв.

Сумата в размер на 251 610 лв., получена като разлика между 7 961 343 лв. (приходи, обезпечаващи разходната част по Приложение 1 – внесено от Кмета на Община Русе) и 7 709 733 лв. (Приложение 1 – изменено и прието от ОбС-Русе на 14.10.2009 г.) остава за резерв на приходната част.

2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2010 г., както следва:
2.1. За имоти намиращи се в районите, в които общината е организирала: събиране и извозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и обезвреждане на битовите отпадъци в депо – на база данъчна оценка (отчетна стойност) на имотите в промили, съгласно Приложение 3.
2.2. Такса в размер на 4,0 промила от отчетната стойност на имота, в т.ч.:
– за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.5 промила,
– за обществена хигиена – 2.1 промила
– за обезвреждане на битови отпадъци – 0.4 промила
се събира за:
2.2.1. имотите на: ТПКИ „Прогрес”, ЕООД „Тих труд”-Русе и „УСПЕХ ЕРЛТЕХ ССБ” ЕООД, където работят хора с физически и сензорни увреждания;
2.2.2. имотите на религиозните общности и институции вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията.
2.3. За нежилищни имоти на предприятия, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от отчетната стойност на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
2.4. За жилищни и нежилищни имоти на граждани, и жилищни имоти на фирми, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчната оценка на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
2.5. За имотите, за които е подадена декларация по чл. 16, ал. 5, от Наредба 16 на ОбС-Русе се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в промил от данъчната оценка (отчетната стойност) на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
2.6. Според количеството на битовите отпадъци за лицата подали декларации по чл.16, ал. 1, от Наредба 16 на ОбС-Русе до 30.11.2009 г. – сбора от:
2.6.1. Годишна такса в левове за 1 брой деклариран съд за битови отпадъци:
– гр. Русе:
Вид на съда Стойност, лв.
Бургаски контейнер 4,2 м3 3 087
„Бобър” 1,1 м3 2 426
Пластмасова кофа 0,240 м3 353
– кв. Средна кула, кв. Долапите, с.о. ДЗС, Чифлика, гр. Мартен, с. Николово, с. Червена вода, с. Тетово, с. Ново село, с. Басарбово, с. Семерджиево, с. Сандрово, с. Хотанца, с. Просена, с. Ястребово, с. Долно Абланово и с. Бъзън:
Вид на съда Стойност, лв.
„Бобър” 1,1 м3 347
Пластмасова кофа 0,120 м3 46
и
2.6.2. Такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в промил от отчетната стойност (данъчната оценка) на имотите, за съответното населено място, определен съгласно Приложение 3, кол.5.
3. Продължава дейността на звено “Контрол” от 12 човека (6 бр. щатна численост и 6 бр. нещатна численост):
– Младши специалист – Контрольор – 6 броя, по трудов договор.
– Обществен Контрольор – 6 броя, по граждански договор – предмет на договаряне.
Задължава кмета да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2010 г. по съответните параграфи (в рамките на 66 000 лв.)
4. Създава и утвърждава 15 бр. щатна численост на „Изпълнител-общ работник” по трудов договор в кметствата на територията на Община Русе и кв. Средна кула и Долапите.
Задължава кмета да отрази числеността и фонд работна заплата в Бюджета за 2010 г. по съответните параграфи (в рамките на 126 000 лв.).
5.Задължава кмета на Община Русе да изготви проект за нова методика за изчисляване на такса смет за селата на Община Русе, основано на реално количество генериран отпадък от гражданите до 30 септември 2010 г.
6. Задължава кмета на община Русе в срок до края на месец април 2010 г. да бъде монтирана GPS система и да се изгради контролен център.

Изтеглете приложение 1 от тук!

Разпределение по населени места (Приложение 1а)

Изтеглете Приложение 2 от тук!

Изтеглете Приложение 3 от тук!