Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 759 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с №УТ-27-85 от 10.09.2021 г., от „МАСТЕР“ ООД, чрез Веселина Николаева Черникова – упълномощена с пълномощно с рег. №414 от 06.07.2021 г., Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.181.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя „Смесена многофункционална зона – разновидност 2“ (Смф 2), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за нормативи на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 3 м. от вътрешните имотни граници, като се спазват сервитутите на преминаващите през имота водопроводи. Достъпът до имота ще се осъществи през ПИ с идентификатор 63427.181.25, съгласно Договор за учредяване на право на преминаване. Към предложението са приложени и становища дадени с писма с рег. №K-EDN-5519#1 от 06.10.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и с рег. №К-2950#1 от 26.10.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен бъдещият проект.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.181.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)