Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 759 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 16/27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.5670 с площ от 1688 и застроените в същия три сгради, както следва:
– Сграда с идентификатор 63427.2.5670.1 на един етаж от 156 кв.м;
– Сграда с идентификатор 63427.2.5670.2 на един етаж от 164 кв.м;
– Сграда с идентификатор 63427.2.5670.8 на един етаж от 39 кв.м, всички с промишлено предназначение, предмет на акт за общинска собственост № 6907 от 25.02.2013 г., при начална тръжна цена от 134900.00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)