Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 759

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 и 49, ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 101/27.02.2009 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се по ул. „Г.С. Раковски” в село Басарбово, Община Русе, представляващ УПИ ХХ-общ., квартал 3 с площ 1 400 кв. метра, предмет на АОС № 4907/16.02.2007 г., при начална конкурсна цена 16 430 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил конкурса.
2. Одобрява конкурсните условия за продажба на недвижимия имот, подробно описан в т.1 от настоящото решение.
2.1. Цена на имота – не по-ниска от началната конкурсна цена в размер на 16 430 лева, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2.2. Имотът, предмет на продажбата да запази жилищното си предназначение.
3. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на конкурса, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)