Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 76 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 76
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.3 и чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол №1 от 20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за извършване на продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща УПИ І-353 от кв. 36 с площ от 587 кв. м. по плана на село Сандрово, Община Русе, предмет на Акт за общинска собственост №6551 от 20.10.2011 г., на Николай Илиев Колев и Иванка Колева Колева, на цена 5 450,00 лева, представляваща разликата между цената на правото на собственост върху земята и реализираното вече право на строеж върху нея, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила на решението на Общинския съвет и са за сметка на купувачите на земята – Николай Илиев Колев и Иванка Колева Колева.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за продажба.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)