Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 76 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 182 и чл. 193 от Закон за устройство на територията и Протокол №1/14.12.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме и извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстване и учредяване право на строеж и право на прокарване на Община Русе през: Поземлен имот с идентификатор 63427.128.10, собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД, в който се предвижда застроената площ на площадката да е 250 кв.м, а правото на прокарване – 70 кв.м; Поземлени имоти с идентификатори: 63427.8.894 (изградено, неизползващо се входно трасе на КПП – Дунав мост“), 63427.8.893, 63427.128.6 и 63427.128.8, държавна собственост, през които следва да преминат съоръженията, като площта на правото на прокарване е 250 кв.м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)