Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 76 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 1 от 19.12.2023г. на Комисията по общинска собственост, скица – предложение за придаваемо място по улична регулация, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 3558/09.10.2003г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

            1. Обявява придаваеми терени с площ от 3,00 кв.м.  по улична регулация от ул. „Карлово“ (ПИ 63427.10.1045) и 14,00 кв.м по улична регулация от ул. „Враца“ (ПИ 6342.10.799), придавани към УПИ V – 1515, в кв. 156  по плана на град Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 3,00 кв.м. по улична регулация от ул. „Карлово“ (ПИ 63427.10.1045), град Русе,  община Русе, придаван към УПИ V – 1515, в кв. кв. 156  по плана на града, на Н. С. Д., след заплащане на Община Русе цена в размер на 69,99 лева (шестдесет и девет лева деветдесет и девет стотинки) без дължимите данъци и такси, които са за сметка на купувача.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 14,00 кв.м. по улична регулация от ул. „Враца“ (ПИ 6342.10.799), град Русе,  община Русе, придаван към УПИ V – 1515, в кв. 156 по плана на града, на Найден Стефанов Дичев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 326,62 лева (триста двадесет и шест лева шестдесет и две стотинки) без дължимите данъци и такси, които се дължат от купувача.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)