Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 760 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-96 от 14.10.2021 г., от Горанка Радкова Василева, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.159.54, находящ се в местност „Кону бунар“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя „Смесена многофункционална зона- разновидност 2“ (Смф2), отговаряща на предвижданията на Общ устройствен план на Oбщина Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. Определят се ограничителни линии на застрояване отстоящи на 3м от имотните граници и съобразени със сервитута на преминаващия въздушен електропровод (ВЕП СрН с диспечерско наименование „Иваново“), собственост на „ЕРП Север“ АД. Да се предвиди ново свободно жилищно застрояване. Имотът е захранен с ток и вода от кооперации на територията на местността. Представени са становища с №К-3170#1 от 04.11.2021г. от „ВиК“ ООД-Русе и №К-EDN-5955#1 от 26.10.2021г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.159.54, находящ се в местност „Кону бунар“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)