Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 760 Прието с Протокол № 30/17.10.2013г

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 1, т. 2 от ЗГ и Протокол № 1/08.08.2013 г. на работната група, определена със Заповед № РД-01-1757/28.06.2013 г. на Кмета на Община Русе, Общинският съвет реши:
 
1. Дава съгласие за удължаване срока за работа на създадената със Заповед №РД-01-1757/28.06.2013 г. на Кмета на Община Русе работна група до 31.05.2014 година.
2. Дава съгласие за предоставяне управлението, стопанисването, ползването, защитата, опазването и охраната на поземлени имоти в горски територии и гори в земеделски земи, собственост на Община Русе на ТП Държавно горско стопанство „Сеслав”, град Кубрат и ТП Държавно горско стопанство „Дунав”, град Русе, съгласно Приложения № 3 и № 4 от настоящото предложение.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договори за управление, стопанисване, ползване, защита, опазване и охрана на горските територии, собственост на Община Русе с ТП Държавно горско стопанство „Сеслав”,  град Кубрат и ТП Държавно горско стопанство „Дунав”, град Русе, със срок на действие до 31.12.2014 година.
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3
 
Опис на поземлените имотите в горските територии, собственост на Община   Русе  в   землището  на  село Тетово
 
по  ред
Имот № по КВС
Начин
на трайно  ползване   
Площ
дка
Документ за собственост
 
1.
№ 000003                           
горско тр.насаждение
12,769 дка
 АОС № 4946/07.05.2007 год.
2.
№ 000024                       
горско тр.насаждение
7596,871 дка
 АОС № 4947/07.05.2007 год.
3.
№ 000032
горско тр.насаждение
14,598 дка
 АОС № 5067/02.07.2007 год.
4.
№ 000036
горско тр.насаждение
86,516 дка
 АОС № 5068/02.07.2007 год.
5.
№ 000049
горско тр.насаждение
99,879 дка
 АОС № 5069/02.07.2007 год.
6.
№ 000076
горско тр.насаждение
34,987 дка
 АОС № 5070/02.07.2007 год.
7.
№ 000086
горско тр.насаждение
515,826 дка
 АОС № 5071/02.07.2007 год.
8.
№ 000094
горско тр.насаждение
82,747 дка
 АОС № 5072/02.07.2007 год.
9.
№ 000095
горско тр.насаждение
41,457 дка
 АОС № 5073/03.07.2007 год.
10.
№ 000100
горско тр.насаждение
30,017 дка
 АОС № 5074/03.07.2007 год.
11.
№ 000135
горско тр.насаждение
6,897 дка
 АОС № 5076/03.07.2007 год.
12.
№ 000174  
горско тр.насаждение
5148,546 дка
 АОС № 6486/20.05.2011 год.
13.
№ 000168
горско тр.насаждение
1,868 дка
 АОС № 5077/03.07.2007 год.
14.
№ 000180  
горско тр.насаждение
2,363 дка
 АОС № 5078/03.07.2007 год.
15.
№ 000183
горско тр.насаждение
34,350 дка
 АОС № 5079/03.07.2007 год.
16.
№ 000200
горско тр.насаждение
19,721 дка
 АОС № 5080/03.07.2007 год.
17.
№ 000214
горско тр.насаждение
7,218 дка
 АОС № 5081/03.07.2007 год.
18.
№ 000215
горско тр.насаждение
2,293 дка
 АОС № 5082/03.07.2007 год.
19.
№ 000216
горско тр.насаждение
5,153 дка
 АОС № 5083/03.07.2007 год.
20.
№ 000217
горско тр.насаждение
1,583 дка
 АОС № 5084/03.07.2007 год.
21.
№ 000218
горско тр.насаждение
0,638 дка
 АОС № 5085/03.07.2007 год.
22.
№ 000242
горско тр.насаждение
17,381 дка
 АОС № 5086/03.07.2007 год.
23.
№ 000248
горско тр.насаждение
12,426 дка
 АОС № 5087/03.07.2007 год.
24.
№ 000260
горско тр.насаждение
96,766 дка
 АОС № 5098/19.07.2007 год.
25.
№ 000266
залесена нива
79,322 дка
 АОС № 5099/19.07.2007 год.
26.
№ 000372
залесена нива
11,939 дка
 АОС № 5100/19.07.2007 год.
27.
№ 000373
залесена нива
7,792 дка
 АОС № 5101/19.07.2007 год.
28.
№ 000374
залесена нива  
4,835 дка
 АОС № 5102/19.07.2007 год.
29.
№ 000375
залесена нива
12,458 дка
 АОС № 5103/19.07.2007 год.
30.
№ 000256
нива /залесена/
65,190 дка
 АОС № 6392/28.12.2010 год.
31.
№ 000258
нива /залесена/
58,520 дка
 АОС № 6393/28.12.2010 год.
32.
№ 000264
нива /залесена/
29,734 дка
 АОС № 4620/17.04.2006 год.
33.
№ 000323
нива /залесена 
98,527 дка
 АОС № 6395/29.12.2010 год.
34.
№ 557001
нива /самозалесена/
    1,763 дка
 АОС № 6396/29.12.2010 год.
35.
№ 000166
храсти в земеделски земи
1,136 дка
 АОС № 6391/27.12.2010 год.
ОБЩО:
 
 
  14 244,086дка
 
БСТВЕ
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                        (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ   №4
 
О  П  И  С
на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе
 
        землище  кв.Долапите
по ред
Идентификатор
Начин на трайно ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
63427.172.3                                                                       
гора
   10,333  дка
АОС  № 5852/29.04.2009 год.
2.
63427.172.364
гора
   11,301  дка
АОС  № 5831/29.04.2009 год.
3.
63427.172.376
гора
     9,262  дка
АОС  № 5851/29.04.2009 год.
4.
83427.182.25
гора
    67,625 дка
АОС  № 5834/29.04.2009 год.
5.
63427.216.43
гора, храсти 
      4,176 дка
АОС  № 5845/29.04.2009 год.
 Общо:
 
 
     102,697 дка
 
 
 
 
землище   село Долно Абланово
 по ред
Имот
№ по КВС
Начин
на трайно   ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
     1.
000046
Залесена територия
  213,688 дка
           АОС   № 5059/02.07.2007 год.
 
 
 
землище     гр.  Мартен
по ред
Имот
№  по КВС
Начин
на трайно  ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
070004
Широколистна гора
    45,129 дка
АОС  № 5427/02.06.2008 год.
2.
070007
Широколистна гора
    54,309 дка
АОС  № 5429/02.06.2008 год.
3.
071007
Широколистна гора
    24,744 дка
АОС  № 4359/23.02.2005 год.
4.
072001
Широколистна гора     
    74,172 дка
АОС  № 4360/23.02.2005 год.
Общо:
 
 
  198,354 дка
 
 
 
 
землище    село  Николово
по ред
Имот
№ по КВС
Начин
на трайно  ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
000100
Залесена територия
411,163 дка
АОС  № 5060/02.07.2007 год.
2.
000350
Залесена територия
95,083 дка
АОС  № 6102/29.09.2009 год.
3.
000352
Залесена територия
509,757 дка
АОС  № 6103/29.09.2009 год.
4.
000107
Голина /леска/
33,807 дка
АОС  № 5063/02.07.2007 год.
5.
000117
Голина
112,274 дка
АОС  № 5064/02.07.2007 год.
6.
000207
Широколистна гора
140,740 дка
АОС  № 5065/02.07.2007 год.
7.
000752
Залесена територия
27,711 дка
АОС  № 5066/02.07.2007 год.
Общо:
 
 
1330,535 дка
 
землищe  село Ново село
по ред
Имот
№ по КВС
Начин
на трайно ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
202001
Иглолистна гора
  965,690 дка
АОС  № 4943/07.05.2007 год.
2.
203001
Иглолистна гора
1036,553 дка
АОС  № 4944/07.05.2007 год.
3.
208001
Широколистна гора
  258,034 дка
АОС  № 4945/07.05.2007 год.
4.
000138
Залесена територия
    31,466 дка
АОС  № 5713/25.02.2009 год.
5.
000153
Залесена територия
    25,378 дка
АОС  № 5714/25.02.2009 год.
6.
000163
Залесена територия
    25,633 дка
АОС  № 5715/25.02.2009 год.
7.
000174
Залесена територия
    69,512 дка
АОС  № 5716/25.02.2009 год.
8.
000341
Залесена територия
    40,933 дка
АОС  № 5718/25.02.2009 год.
9.
000342
Залесена територия
    88,675 дка
АОС  № 5719/25.02.2009 год.
10.
151001
Гора  в  земедел.  земи
    23,441 дка
АОС  № 5205/14.11.2007 год.
11.
151005
Гора  в  земедел.  земи
      9,998 дка
АОС  № 5206/14.11.2007 год.
Общо:
 
 
    2575,313дка
 
 
 
землище  село Просена
 по ред
Имот
№ по КВС
Начин
на трайно  ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
000001
Нискостъблена гора
 250,683 дка
АОС  № 4797/13.11.2006 год.
2.
000044
Нискостъблена гора
   22,068 дка
АОС  № 4796/13.11.2006 год.
Общо:
 
 
272,751дка    
 
 
 
      землище на  град  Русе
по ред
Идентификатор
Начин
на трайно ползване
Площ
дка
Документ за собственост
1.
63427.100.1
Широколистна гора
  85,364 дка
АОС  № 4843/27.12.2006 год.
2.
  63427.101.1
Широколистна гора
  79,073 дка               
АОС  № 4844/27.12.2006 год.
3.
63427.102.1
Широколистна гора
  64,557 дка
АОС  № 4845/27.12.2006 год.
4.
63427.108.3
Широколистна гора
  25,434 дка
АОС  № 4553/08.02.2006 год.
5.
63427.149.869
Широколистна гора
    9,686 дка
АОС  № 4572/24.02.2006 год.
6.
63427.114.1
Широколистна гора
  17,787 дка
АОС  № 4573/24.02.2006 год.
7.
63427.117.1
Широколистна гора
  18,105 дка
АОС  № 4577/24.02.2006 год.
8.
63427.118.1
Широколистна гора
  15,653 дка
АОС  № 4578/24.02.2006 год.
9.
63427.122.3
Широколистна гора
198,695 дка
АОС  № 4581/24.02.2006 год.
10.
63427.122.4
Широколистна гора
279,963 дка
АОС  № 4582/24.02.2006 год.
11.
63427.124.1
Широколистна гора
   3,265 дка
АОС  № 4567/24.02.2006 год.
12.
63427.128.66
Широколистна гора
186,196 дка
АОС  № 5857/07.05.2009 год.
13.
63427.129.1
Широколистна гора
467,578 дка
АОС  № 4366/08.03.2005 год.
14.
63427.128.36
Широколистна гора
106,904 дка
АОС  № 4570/24.02.2006 год.
15.
64427.157.961
Дървопроизвод.площ
19,480 дка
  АОС  № 2735/29.04.1999 год.
16.
63427.157.1057
  Дървопроизвод.площ
 6,604 дка
АОС  № 2736/29.04.1999 год.
17.
63427.103.5
  Дървопроизвод.площ
 25,611 дка
АОС  № 2738/29.04.1999 год.
18.
64427.158.2357
Дървопроизвод.площ
 9,916 дка
АОС  № 2739/29.04.1999 год.
19.
63427.147.268
Дървопроизвод.площ
 4,893 дка
  АОС  № 3020/28.06.1999 год.
Общо:
 
 
    1624,764дка
 
        землищесело Сандрово
по ред
Имот
№ по КВС
Начин
на  трайно  ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
    1.
050002
Широколистна гора
348,517 дка
АОС  № 4942/07.05.2007 год.
2.
000116
Гора в земедел.  земи
    7,508 дка
АОС  № 6324/15.11.2010 год.
3.
000151
Гора в земедел.  земи
143,594 дка
АОС  № 6325/17.11.2010 год.
 Общо:
 
 
499,619 дка
 
 
 
землище  село Семерджиево
по ред
Имот
№ по КВС
Начин
на трайно ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
000260
Залесена територия
  38,029 дка
 АОС № 6328/19.11.2010 год.
 
 
 
землищекв.Средна кула
по ред
Идентификатор
Начин
на трайно ползване
Площ
дка
Документ за собственост
 
1.
63427.287.21
Широколистна гора
5,136 дка
АОС  № 5290/11.12.2007 год.
2.
63427.287.12
Широколистна гора
16,432 дка
АОС  № 5302/27.12.2007 год.
3.
63427.274.67
Широколистна гора
31,758 дка
АОС  № 5306/27.12.2007 год.
4.
63427.275.65
Широколистна гора
    8,073 дка
АОС  № 5307/27.12.2007 год.
5.
63427.279.16
Широколистна гора
    4,480 дка
АОС  № 5308/27.12.2007 год.
6.
63427.279.29
Широколистна гора
    8,855 дка
АОС  № 5310/27.12.2007 год.
7.
63427.281.52
Широколистна гора
    7,776 дка
АОС  № 5314/27.12.2007 год.
8.
63427.295.11
Широколистна гора
242,377 дка
АОС  № 4361/23.02.2005 год.
9.
63427.273.43
Широколистна гора
38,037 дка
АОС  № 4362/23.02.2005 год.
10.
63427.276.47
Широколистна гора
10,302 дка
АОС  № 4351/21.02.2005 год.
11.
63427.276.57
Широколистна гора
4,001 дка
АОС  № 5129/12.09.2007 год.
12.
63427.272.42
Широколистна гора
297,002 дка
АОС  № 5131/12.09.2007 год.
13.
63427.296.77
Широколистна гора
7,501 дка
АОС  № 5134/12.09.2007 год.
14.
63427.296.82
Широколистна гора
855,352 дка
АОС  № 5135/12.09.2007 год.
15.
63427.304.52
Широколистна гора
  58,364 дка
АОС  № 5136/12.09.2007 год.
16.
63427.304.56
Широколистна гора
16,424 дка
АОС  № 5140/12.09.2007 год.
 Общо:
 
 
    1611,870дка
 
 
 
землищесело Хотанца
по ред
Имот
   № по КВС
Начин
на трайно  ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
      1.
000065
Широколистна гора
  14,323 дка
АОС  № 4806/22.11.2006 год.
      2.
000067
Широколистна гора
    9,697 дка
АОС  № 4807/22.11.2006 год.
      3.
000096
Широколистна гора
  11,537 дка
АОС  № 4808/22.11.2006 год.
      4.
000097
Широколистна гора
  99,443 дка
АОС  № 4809/22.11.2006 год.
      5.
000098
Широколистна гора
   7,321 дка
АОС  № 4810/22.11.2006 год.
      6.
000099
Широколистна гора
    8,126 дка
АОС  № 4811/22.11.2006 год.
      7.
000101
Широколистна гора
  32,353 дка
АОС  № 4812/22.11.2006 год.
      8.
000102
Широколистна гора
336,668 дка
АОС  № 4813/30.11.2006 год.
      9.
000105
Широколистна гора   
237,515 дка
АОС  № 4814/30.11.2006 год.
    10.
000122
Широколистна гора
   8,528 дка
АОС  № 4815/30.11.2006 год.
    11.
000124
Широколистна гора
  17,483 дка
АОС  № 4816/30.11.2006 год.
    12.
000168
Широколистна гора
386,750 дка
АОС  № 4817/30.11.2006 год.
    13.
000169
Широколистна гора
263,368 дка
АОС  № 4818/30.11.2006 год.
    14.
000170
Голина
116,970 дка
АОС  № 4819/30.11.2006 год.
    15.
044001
Широколистна гора
176,663 дка
АОС  № 4841/27.11.2006 год.
    16.
051001
Широколистна гора
227,835 дка
АОС  № 4842/27.11.2006 год.
Общо:
 
 
1954,580 дка
 
 
 
землище  село Червена вода
по ред
Имот №
 по КВС
Начин
на трайно ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
000003
Обработваена горска площ
24,180 дка
АОС  № 5213/14.11.2007 год.
2.
000031
Обработваема горска площ
  5,448 дка
АОС  № 5216/14.11.2007 год.
3.
000096
Обработваема горска площ
     208,661 дка
АОС  № 5379/07.04.2008 год.
4.
000119
Обработваема горска площ
87,847 дка
АОС  № 5219/14.11.2007 год.
5.
000167
Обработваема горска площ
82,982 дка
АОС  № 5220/14.11.2007 год.
6.
000180
Обработваема горска площ
  9,489 дка
АОС  № 5222/14.11.2007 год.
7.
000194
Обработваема горска площ
15,629 дка
АОС  № 5224/14.11.2007 год.
8.
000197
Обработваема горска площ
  4,215 дка
АОС  № 5225/14.11.2007 год.
9.
000199
Обработваема горска площ
18,366 дка 
АОС  № 5226/14.11.2007 год.
10.
 302016
Широколистна гора
27,999 дка
АОС  № 5856/07.05.2009 год.
Общо:
 
 
    484,816 дка
 
 
 
Землище с. Ястребово
по ред
Имот №
по КВС
Начин
на трайно ползване
Площ
дка.
Документ за собственост
1.
000064
Изоставено тр. насаждение
 12,036 дка 
АОС № 6337/ 25.11.2010 год.
2.
000111
Изоставено тр. насаждение
 88,493 дка
АОС № 6338/ 25.11.2010 год.
Общо:
 
 
100,529 дка
 
ОБЩО имоти:  97 броя
ОБЩА  площ: 11 007,545 дка.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (засл. проф. В. Пенчев)