Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 760 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1, т. 9 и чл. 15 от Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
Дава съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД, със собствени средства в размер на 305 000 лв., да извърши първи етап от изграждането на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител” 113А, гр. Русе, на мястото на складовете от група 18, след обследване и премахването им по законоустановения ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)