Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 760

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.30 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост и протокол №108 от 21.12.2009 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-164 от кв. 18 с площ от 1070,00 кв. м. по плана на село Долно Абланово, Община Русе, предмет на Акт за частна общинска собственост №5346 от 26.02.2008 г., при начална тръжна цена 3 200,00 лева, без включен ДДС.
2.Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга, да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.
4.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)