Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 761 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-74 от 11.08.2021 г., от Ангел Стоянов Тодоров, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 65348.32.184 и 65348.65.182, находящи се в местност „Мерата“, с. Сандрово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя „Предимно производствена зона“ (Пп), отговаряща на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. В ПИ с идентификатор 65348.32.184 и 65348.65.182, се определя с ограничителни линии ново свободно застрояване на по 3 м. от външните и вътрешни имотни граници, като съществуващите постройки в двата имота се запазват като елементи на плана. ПУП да се съобрази със становища дадени с писма № K-EDN-5981#1 от 27.10.2021г. от „ЕРП Север“ АД и №K-3187#1 от 01.11.2021г. от „ВиК“ ООД Русе.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 65348.32.184 и 65348.65.182, находящи се в местност „Мерата“, с. Сандрово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)