Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 761 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 16/27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на ПИ с идентификатор 63427.150.490, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 538 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6812/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 145, том 46, н.д. 9298, дв. вх. регистър № 17354, вх. № 17790/07.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Анета Владимирова Василева и Васил Иванов Василев, срещу заплащане от купувачите на сумата в размер на 550,00 лв. (петстотин петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)