Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 761

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Обявява имот в гр.Русе, представляващ УПИ ІІ-за детска градина в кв.591.1 в ж.к.”Дружба-ІІІ гр.Русе, а по кадастралната карта – поземлен имот с идентификатор 63427.4.2982 с площ 6 967,00 кв.м. за публична общинска собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)