Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 762 Прието с Протокол № 28/13.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал.5 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-63/18.10.2021 г. от Иван Йорданов Шишков чрез пълномощник Пламен Маринов, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел ниско напрежение до ПИ 63427.169.595 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе  по първи вариант на трасе през имоти с идентификатори: 63427.105.26 и 63427.106.34 с НТП „За местен път“ и 63427.169.842 с НТП „За второстепенна улица“ – общинска собственост.
  2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)