Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 762 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1,2,3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 16/27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОИ-10-66/06.06.2013 г. до Кмета на Община Русе от Александър Пейчев Кондев, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба на земеделска земя-частна общинска собственост, намираща се в землището на гр. Русе, мест. „Караманлийка”, попадаща в територия по § 4 от ЗСПЗЗ, представляваща ПИ с идентификатор 63427.150.322 с площ 727 кв.м., предмет на АОС № 6979/05.06.2013 г., вписан под № 116, том 22, н.д. 4316, вх. № 9399/26.06.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, на пазарна цена в размер на 727 лева /седемстотин двадесет и седем лева/, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и да са за сметка на Александър Пейчев Кондев.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)