Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 762

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОБС-Русе, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.11.72, с площ от 1723 кв.м. по плана на град Русе, кв.ДЗС, предмет на АОС № 6087 от 06.08.2009 г., вписан под № 38, том ХХVІ, н.д. 5584 на Съдия по вписванията – Русе, при начална тръжна цена от 80877.00 лева, без включени данъци и такси. Дължимите данъците и такси са за сметка на спечелилият участник.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да организира процедура по провеждане на публичен търг, издаде заповед с която определи спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)