Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 763 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 16/27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.150.439 с площ 507 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Караманлийка”, попадащ в територия по § 4 от ЗСПЗЗ, предмет на АОС № 7062/18.09.2013 г., вписан под № 166, том 34, н.д. 6771, вх. № 13614/23.09.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 600 лв. /шестстотин лева/, без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)