Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 763 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 87, ал. 1 и 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Общински съвет – Русе реши:
Определя подходящ срок от три месеца, съобразно чл. 87, ал. 1 и 3 от ЗЗД, за пълно завършване на строително-монтажните и довършителните работи по изграждане и въвеждане в експлоатация на Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им, изграждана от „Топлофикация Русе“ ЕАД, ЕИК 117005106, въз основа на Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя (суперфиция) (изменен с допълнително споразумение от 02.05.2017 г.). При неизпълнение на посочените задължения от „Топлофикация Русе“ ЕАД, ЕИК 117005106, по договора за суперфиция и в срока по предходното изречение, задължава Кмета на Община Русе да предприеме релевантни действия за защита интересите на Община Русе.
Срокът за въвеждане в експлоатация на Инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им не тече през времетраенето на задължителните съгласувателни процедури за снабдяване с разрешение за ползване на Инсталацията, доколкото просрочието за въвеждане в експлоатация породено от посочените факти не може да бъде вменено във вина на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)