Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 763

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 106/1.10.2009 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет, реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ се по ул. „Г.С. Раковски” в село Басарбово, Община Русе, представляващ УПИ ХХІV-общ. от квартал 3 с площ 890 кв. метра, предмет на АОС № 4431/21.06.2005 г., с начална тръжна цена, в размер на 10 450,00 лева (десет хиляди четиристотин и петдесет лева), без дължимите данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3. Упълномощава кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)