Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 764 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №16/27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване на процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., като включва общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.9.693 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1033 кв.м., а по регулационен план ПИ 693, кв.43, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Владая” №2, предмет на Акт за частна общинска собственост №6831/10.12.2012 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 16 700,00 лева.
2. Дава съгласие за извършване на продажба на земя – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.9.693 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1033 кв.м., а по регулационен план ПИ 693, кв.43, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Владая” №2, предмет на Акт за частна общинска собственост №6831/10.12.2012 г, на Лъчезар Володев Милев, на цена 16 700,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята. Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)