Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 764 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваеми места по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3586/07.12.2016 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XV-476 и УПИ XVI-477 в кв. 24 по плана на село Просена, Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част по улична регулация от ПИ №398 – ул. „Христо Ботев“, село Просена, Община Русе, с площ от 19 кв.м., който да бъде приобщен към УПИ XV-476 в кв. 24 по регулационния план на село Просена, Община Русе, след заплащане на Община Русе цена в размер на 84,00 лева (осемдесет и четири лева), без дължими данъци и такси от Огнян Матев Минчев и Димитрина Йорданова Минчева.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)