Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 764

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.32 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол №105/15.09.09 г. на Комисията по общинска собственост, скица предложение ПРЗ от 2009 г., Протокол №43/09 г. на ОЕСУТ, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) и ПЗ (план застрояване) на кв.13 за УПИ ХХVІІ-39 и УПИ ХХVІІ-40 село Басарбово, Община Русе. Към ПИ № 40, собственост на Веселин Русев Стойчев, да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 1167 кв. метра, за обособяване на новообразуван УПИ ХХVІІ-40 с площ 2367 кв. метра, срещу заплащане на Община Русе пазарната цена в размер на 16 210 лева (шестнадесет хиляди двеста и десет лева) и дължимите данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)