Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 765 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 16/27.08.2013 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.149.762, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 600 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7000/08.07.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 157, том 24, н.д. 4753, дв. вх. регистър № 10229, вх. № 10229/11.07.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 750,00 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.177.580, находящ се в местността „Люляците” 1 и 2, землище на град Русе, с площ 782 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7021/29.07.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 161, том 27, н.д. 5355, дв. вх. регистър № 11050, вх. № 11267/01.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 750,00 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ № 509.31, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, землище на село Басарбово, с площ 628 кв.м., пета категория, предмет на акт № 7033/02.08.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 146, том 28, н.д. 5537, дв. вх. регистър № 11359, вх. № 11550/07.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 630,00 лв. (шестстотин и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.149.762, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 600 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7000/08.07.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 157, том 24, н.д. 4753, дв. вх. регистър № 10229, вх. № 10229/11.07.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 750,00 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.177.580, находящ се в местността „Люляците” 1 и 2, землище на град Русе, с площ 782 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7021/29.07.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 161, том 27, н.д. 5355, дв. вх. регистър № 11050, вх. № 11267/01.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 750,00 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ № 509.31, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, землище на село Басарбово, с площ 628 кв.м., пета категория, предмет на акт № 7033/02.08.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 146, том 28, н.д. 5537, дв. вх. регистър № 11359, вх. № 11550/07.08.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 630,00 лв. (шестстотин и тридесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)