Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 765 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №24/09.01.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване с допълващо застрояване на рампа, със застроена площ 18,38 кв.м. към полуподземен гараж в съществуваща масивна, двуетажна, еднофамилна жилищна сграда, разположена в УПИ VIII-1690, кв. 70 по плана на гр. Мартен, Община Русе, описан в АЧОС №5581/20.11.2008 г., с адрес гр. Мартен, ул. „Тулча“ №6, на ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ и ВЕНЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА, срещу заплащане на цена в размер на 411,40 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициарите.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)