Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 766 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30, чл.61, ал.2, т.3 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 542 , прието с Протокол № 24 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе.
2. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен присъствен конкурс на общински недвижим имот, представляващ земеделска земя , имот с номер 000285, с площ от 43547 кв.м., землище Мартен, местност „Калето”, предмет на АЧОС № 7047 от 02.09.2013 г., при начална конкурсна цена от 87000,00 лева без ДДС.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия конкурса.
3. Одобрява конкурсни условия за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижимия имот, описан подробно в т. 1 от настоящото решение:
3.1 Цена на имота не по ниска от началната конкурсна цена, без включени данъци и такси;
3.2 Размер на инвестициите-равняващ се минимум на началната конкурсна цена на имота;
3.3 Срок за реализация на инвестиционното намерение-до 48 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждане в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най късно до 18 месеца от приемане на ПУП;
3.4 Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)