Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 766 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1.1. В с. Ново село, представляващ УПИ VIII квартал 48, образуван от имот 726 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе с площ 847 кв.м. отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост №6283/05.08.2010 г., вписан под №187, том 24, н.д. 5195, вх.рег. №10454 от 03.09.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 5 600.00 лева, без дължими данъци и такси;
1.2. В с. Ново село, представляващ УПИ IX квартал 48, образуван от имот 726 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе с площ 969 кв.м. отреден за жилищно застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост №6284/05.08.2010 г., вписан под №1, том 25, н.д 5209/10, вх.рег. №10476 от 03.09.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 6 400.00 лева, без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)