Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 766

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години част от имот общинска собственост в гр. Русе, ж.к.”Дружба-2”, ул.“Йосиф Цанков“ № 45, ет.2, стая № 7, по АОС № 4397 от 14.04.2005год. за клуб на сдружение “Съюз на пенсионерите-2004”, състояща се от 12,56кв.м. площ и месечна наемна цена – 8,62лв. с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община–Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посоченият в т. 1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)