Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 767 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38 ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 26, ал.1, т. 3, и чл. 42, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол №16 от 27.08.2013 г. на КОбС и искане от Николай Георгиев Николов, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж за пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда, върху общински недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХVІІ-1706 в кв. 65 с площ от 1574.00 кв.м. по плана на град Мартен, община Русе, предмет на АЧОС № 7049 от 03.09.2013 г., на Николай Георгиев Николов и Милена Стоилова Николова от град Русе, на цена от 4386.30 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на суперфициарите;
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)