Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 767 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за придобиване безвъзмездно в собственост от Община Русе по реда на чл. 54 от ЗДС на недвижими имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29, представляващи:
– ПИ с идентификатор 63427.2.718 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ 1 031 кв.м., заедно с изградените в него: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.718.1.1 разположен на две нива, представляващи първи и втори етаж от масивна триетажна сграда, всяко със застроена площ 400 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, заедно с целия сутерен и 3/4 ид. части от общите части на сградата; 2. Сграда с идентификатор 63427.2.718.2 със застроена площ 67 кв.м., масивна, двуетажна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3. Сграда с идентификатор 63427.2.718.3 със застроена площ 21 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 4. Сграда с идентификатор 63427.2.718.4 със застроена площ 44 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 5. Сграда с идентификатор 63427.2.718.5 със застроена площ 42 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, предмет на АПДС № 4895/28.06.2011 г. – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.718.1.2 по Кадастралната карта на гр. Русе, представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.718 със застроена площ 400 кв.м., заедно с 1/4 ид. части от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, предмет на АПДС № 6348/13.07.2016 г.,
след обявяването на имотите за имоти – частна държавна собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)