Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 768 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

            1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2022 година.

            Приложение № 1 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2022 година.

            2.При отдаване под наем, под аренда, при разпореждане (извън случаите на приватизация) с имоти и вещи – общинска собственост, в случаите на възлагане изпълнението на дейностите и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, които се намират на територията, (в т.ч. и в землището) на съответното населено място, включено в териториалните граници на Община Русе, (с изключение на общинския административен център – град Русе), определя:

            – 30% от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се ползват за финансиране на изграждането       , за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта на продажбата;

             – 30% от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, от наем, от аренда (в т.ч. и на земеделски земи и горски територии – общинска собственост), от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, да се ползват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта, от който е реализиран прихода.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

Годишна програма

за управление и разпореждане

с имотите, общинска собственост

в Община  Русе

през 2022 г.

Приета с Решение № 768 по Протокол № 29 от 24.01.2022 г.

на Общински съвет – Русе

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019 – 2023 година.

            Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.

            От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински  предприятия.          

            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.

Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година включва информация за:

Прогнозни приходи за 2022 г.

 • от управление;
 • от разпореждане.

Прогнозни разходи за 2022 г.

 • за организация на дейностите по управление и разпореждане;
 • оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.

Описание на имотите за управление и разпореждане:

 • за отдаване под наем на имоти – общинска собственост;
 • отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;
 • за прекратяване на съсобственост;
 • за концесия;
 • за продажба;
 • за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
 • спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС;
 • за апортиране (непарична вноска).

IІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2022 г.

Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея и включват:

 1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”

Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти, общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Наеми
Сгради, в т.ч.:1 100 000,00
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и неправителствени  организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– спортни игрища
Рекламно-информационни елементи (РИЕ)200 000,00
Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията240 000,00
Общо:1 540 000,00
Такси, в т.ч.:
– за извършване на дейност на открито върху терен, общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ600 000,00
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти40 000,00
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти
Общо:640 000,00
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе
„ВЕ ЕНД ВЕ ИНВЕСТ“ООД12 000,00
„ЕЛЕГАНС 66“ ЕООД4 000,00
„ЦБА“ ООД5 000,00
„КОЛОР 83“ ЕООД1 250,00
Общо:22 250,00
Всичко прогнозни приходи:2 202 250,00

2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост и земеделие”

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Разпореждане, в т.ч.:
1.Продажба на земеделски земи30 000,00
2.Прекратяване на съсобственост       40 000,00
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС       50 000,00
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС     700 000,00
5.Продажба по ЗУТ     30 000,00
6.Учредяване на вещни права       70 000,00
7.Земеделски земи /пасища и мери и полски пътища/ – наем543 000,00
8. Продажба на общински жилища /не по-малко от 80% са за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти/1 000 000,00
Всичко прогнозни приходи:            2 463 000,00

2.1. Прогнозни приходи по населени места от разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост

Населено мястоПрогнозен приход за общ годишен приход, лева
с. Тетово10 000,00
с. Хотанца10 000,00
с. Сандрово15 000,00
с. Семерджиево10 000,00
с. Червена вода20 000,00
с. Басарбово50 000,00
с. Ястребово5 000,00
гр. Мартен50 000,00
с. Просена10 000,00
с. Долно Абланово10 000,00
с. Ново село15 000,00
с. Бъзън15 000,00
с. Николово40 000,00
Общо260 000,00

2.2. Прогнозни приходи от отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ по землища

ЗемлищеПасища, леваЗемеделски земи, леваИмоти, спечелени на търг – пасища и земеделски земи, леваОбщо лева
с. Тетово4 437,2848 301,2720 950,7573 689,30
с. Хотанца462,62442,741 274,782 180,14
с. Сандрово2 494,728 031,913 814,2714 340,90
с. Семерджиево11 247,0535 092,6811 686,1422 933,19
с. Червена вода14 008,3562 175,0340 273,36116 456,74
с. Басарбово6 489,871 355,97991,608 837,44
с. Ястребово6 076,21901,032 820,959 798,19
гр. Мартен1 184,002 541,461 565,325 290,78
с. Просена9 003,3614 942,8472 946,3696 892,56
с.Долно Абланово1 590,70няманяма1 590,70
с. Ново село15 665,39179,247 803,4923 648,12
с. Бъзън15 071,2211 257,265 415,1531 743,63
с. Николово124,49няманяма124,49
   Общо407 526,18

Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА 30% от постъпленията от разпореждането с общинска собственост ще бъдат разпределяни на съответното населено място извън територията на общинския център.

3. Прогнозни приходи от отдел „Стопански дейности и анализи“

НаименованиеПрогноза за общ годишен приход, лева
Концесии         219 280,00
Приватизация      150 000,00
Всичко прогнозни приходи:369 280,00

Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2022 г. е в размер на 5 034 530,00 лева.

IІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 г.

 1. Прогнозни разходи за отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
Оценки5 000,00
Обяви              5 000,00
Изработване на категорийна символика3 000,00
Материали – канцеларски консумативи12 000,00
Оборудване и обзавеждане на работните места5 000,00
Ремонт на работните помещения5 000,00
Всичко прогнозни разходи:35 000,00
 • Прогнозни разходи за отдел „Общинска собственост и земеделие”
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
1.Оценки25 000,00
2.Скици  5 000,00
3.Вписвания5 000,00
4.Обяви5 000,00
5.Канцеларски материали5 000,00
6.Оборудване и обзавеждане на работните помещения10 000,00
7.Обезщетения при отчуждаване     70 000,00
8.Заснемане на имоти, общинска собственост60 000,00
Всичко прогнозни разходи:        185 000,00
 • Прогнозни разходи за отдел „Стопански дейности и анализи“
НаименованиеПрогноза за общ годишен разход, лева
Концесии60 000,00
Приватизация  109 000,00
Всичко прогнозни разходи:        169 000,00

Общата стойност на прогнозните разходи за 2022 г. е в размер на 389 000,00 лева.

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

 1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти, общинска собственост през 2022 г.
ПредназначениеАдрес на имотаСрок на договора
І. СГРАДИ – ИЗТИЧАЩИ 
1.адвокатска кантораул.“Александровска“ №93, ет. 2 (админ.част- Хали)изтекъл
2.складул.“Боримечка“№ 43, н.тяло, ет.І, пом.2 – западизтекъл
3.гараж кв. Възраждане, бл.“Клокотница-ІІ“, ул. „Скопие“ №6, вх. А, партер, гараж №2изтекъл
4.кафенеж.к. „Дружба 1“, до бл. 7изтекъл
5.худож. ателиеж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №4, в дясноизтекъл
6.художествено ателиеж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б, ет. 7, помещение №3, влявоизтекъл
7.снек-бар (бистро „австралия“, бивш снек-бар „радуга“)ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №3, до бл. „Гагарин“изтекъл
8.павилион за обществено храненеж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, до бл. „Гагарин“изтекъл
9.спортно игрищеж.к „Здравец-изток“, ул.“Будапеща“ / м/у бл. „Илю войвода“ и бл.“Балчо войвода“изтекъл
10.склад на едро за ветеринарни препаратиул. „Мария Луиза“ №1, бл. „Аксаков“, вх. 3, проходизтекъл
11.офисул. „Плиска“ №78, бл. „Мадара“, вх. Г, партеризтекъл
12.магазинул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница-1“, партеризтекъл
13.помещение за услугиул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница“изтекъл
14.складул. „Потсдам“ №1изтекъл
15.складул. „Потсдам“ №1изтекъл
16.авторемонтна работилницаул. „Потсдам“ №1изтекъл
17.складул. „Потсдам“ №1изтекъл
18.сервиз-шевни машини и магазинж.к. „Родина 3“, ул. „Розова долина“ №21 и ул. „Шипка“изтекъл
19.магазинул. „Св. Димитър Басарбовски“ №51изтекъл
20.терен за автомат за топли напиткиул. „Черно море“ №2, партеризтекъл
21.ателие за худ. дейностс. Басарбово, бивш дърводелски цех до Мелницатаизтекъл
22. магазинул. „Камчия“ №1изтекъл
23. базова станция и антенна мачта на мобилен операторсградата на ЗКПУ -“ Тетово“изтекъл
24.магазинж.к.“Дружба-І“ ул.“Студен кладенец“ (т.1007 от схемата по чл.56)свободен
25.ателие за художествени дейности  ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 3, влявосвободен
26.ателие за художествени дейности  ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 2, вдясносвободен
27.ателие за художествени дейности  ж.к.“Дружба 3″, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б,  помещение №2, влявосвободен
28.ателие за художествени дейностиж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №4, вдясносвободен
29.ателие за художествени дейностиж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №5, вдясносвободен
30.производствени помещениякв. „Дружба-3“, ул. „Никола Вапцаров“ №20свободно
31.ателие за ремонт на обувкиж.к. „Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, (бивш павилион „Кремиковци“)свободен
32.заведение за хранене и развлечениеул. „Константин Иречек“№16свободен
33.складместност „Левента“, до Телевизионната куласвободен
34.открит склад  кв. „Новата махала“, ул. „Света Петка“№5, кв. 9, УПИ VІ-5348свободен
35.бивш тото-пунктул. „Плиска“ №91, вх. 8, бл. „Клокотница“, партерсвободен
36.административна сградаул. „Потсдам“ №1свободен
37.заведение за хранене и развлечениеж.к.“Родина-3″, ул.“Сърнена гора“ №37свободен
38.производствени помещенияул. „Тракия“ №25свободен
39.павилион за закуски и кафес. Ново село, ул. „Трети март“ №22, Автоспиркасвободен
40.с. Ястребово, Автоспиркасвободен
41.с. Ястребово, бивш клубсвободен
42.с. Ястребово, бивш клубсвободен
43.самостоятелен складул. „Адм. Рождественски“ №4210.8.2022
44.складул. „Адм. Рождественски“ №4225.4.2022
45.павилион за продажба на вестници и списанияул.“Александровска“ позиция №1, зона „В1“5.1.2022
46.магазинул. „Александровска“ №62, ет.130.8.2022
47.склад-обков, офис и търговска дейностул.“Боримечка“№ 43, топла връзка, ет.1, помещение №114.5.2022
48.ателие за услуги (ремонт на ел.техника и игрални апарати)ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.І, пом.114.5.2022
49.производствено помещение
(печатарско)
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.І, помещение №221.5.2022
50.производствено помещение
(шивашко)
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІ, пом. 8,9,1120.5.2022
51.тото-пунктул. „Борисова“ №16, бл. 14, вх. 3, партер, обект 3А23.2.2022
52.магазинул. „Борисова“ №96, вх.1, партер, обект 17.6.2022
53.ателие за художествени дейностул.“Витоша“№ 1811.11.2022
54.селскостопанска аптекаж.к.“Възраждане“, кв. 886, бивш павилион „Мак“11.5.2022
55.художествено ателиебул. „Ген.Скобелев“ № 4, бл. 11524.4.2022
56.гараж в сграда №18ж.к.“Дружба-І“ ,                     ул. „Стрешер планина“  №37, бл.18, вх.В, ет.09.1.2022
57.офис и административни помещенияж.к.“Дружба-ІІ“,           ул. „Йосиф Цанков“№45, ет.1, обект А21.5.2022
58.складж.к. „Здравец“, ул.“Бабуна планина“ №53.1.2022
59.самостоятелен складж.к.“Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, 1/2 от обекта9.1.2022
60.самостоятелен складж.к.“Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, 1/2 от обекта20.1.2022
61.магазинж.к.“Здравец-изток“ до бл.“Мусоргски“, т.1394 от схемата по чл.56/ЗУТ19.10.2022
62.магазинж.к. „Здравец-изток“, ул. „Нови сад“ №5, ет. 13.7.2022
63.заведение за обществено хранене         (павилион)ж.к.“Здравец“,             ул.“Захари Стоянов“№68.9.2022
64.ателие за шивашки услугиж.к. „Здравец“, ул.“Петрохан“№5919.10.2022
65.магазинж.к. „Здравец-Изток“, ул. „Гюргево“, срещу           бл. „Камен“9.1.2022
66.складж.к. Здравец ул.“Околчица“ №319.10.2022
67.магазинж.к. „Здравец-север-2“, ул. „Инж. Бъркли“, до „Млечна кухня“28.10.2022
68.офисул.“Котовск“№ 2, етаж V, стая 5074.6.2022
69.Заведениеул. „Котовск“ №63.1.2022
70.производствено помещениеул. „Котовск“ №8 (бивши административни помещения)19.10.2022
71.производствено помещениеул. „Котовск“ №88.5.2022
72.магазинкв. „Здравец“, бул.“Липник“№60 (до бивше кино „Здравец“)27.4.2022
73.производствени помещенияул.“Независимост“ №1А                         (бивши казарми)13.9.2022
74.тото-пунктул. „Панайот Хитов“ №46, етаж 123.2.2022
75.офисул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница“, вх. 6, партер21.5.2022
76.авторемонтна работилницаул. „Потсдам“ №118.8.2022
77.авторемонтна работилницаул. „Потсдам“ №117.8.2022
78.авторемонтна работилницаул. „Потсдам“ №119.10.2022
79.офисул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №20229.12.2022
80.офисул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №20329.12.2022
81.офисул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №20429.12.2022
82.офисул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №20518.12.2022
83.спортно игрищеж.к.“Родина-3″, ул.“Д. Дебелянов“, ПИ с идент. 63427.5.121817.10.2022
84.складбул.“Цар Освободител“ №6425.4.2022
85.салон за фризьорски и козметични услуги (бивша заложна къща)бул. „Цар Фердинанд“№3А, партер13.1.2022
86.складбул. „Цар Фердинанд“ №3А, партер9.1.2022
87.магазинбул. „Цар Фердинанд“ №3А, партер26.5.2022
88.производствени помещенияул.“Чая“№ 9-А11.11.2022
89.базова станция на далекосъобщителен операторКметството, етаж ІІ4.12.2022
90.офисгр. Мартен, Кметството21.12.2022
91.офис (паричен салон)ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“12.10.2022
92.офис-станция           на БПКметството, ет.128.4.2022
93.за търговска дейностж.к. „Родина 2“, пред блок „Българка“14.5.2022
94.офисул. „Рила“ №1725.4.2022
95.фризьоро-бръснарски салонул. “Симеон Велики” №2, етаж 126.5.2022
96.производствено помещениеул.“Тракция“ №25, бивше у-ще „Ст. Караджа“25.4.2022
97.производствени помещенияул. „Търговска“ №12.2.2022
ІІ. ТЕРЕНИ 
1.павилион за продажба на захарни изделия, промишлени стоки, вестници и списанияж.к. „Чародейка-Г-Юг“, ул.“Тодор Икономов“ пред бл.№212изтекъл  
2.павилион за продажба на плодове, зеленчуци, пакетирани хранителни стокиж.к.“Дружба-1″,                              ул.“Гео Милев“изтекъл  
3.павилион за продажба на вестници и списанияул.“Александровска“, пред ДЕТМАГ, позиция №3  изтекъл
4.павилион за магазинж.к.“Здравец-изток“, пред бл.“Чавдар войвода“изтекъл  
5.павилион за продажба на пакетирани хранителни и книжарски стокикв. „Средна кула – център“изтекъл
6.павилион за ключарски услугиж.к.“Родина“, ул.“Шипка“ до ж.п. прелезаизтекъл
7.павилион за промишлени стокиж.к.“Родина“, ул.“Шипка“ до ж.п. прелезаизтекъл
8.павилион за закуски и захарни изделиябул.“Генерал Скобелев“ до бл.“Българска роза“изтекъл
9.павилион за продажба на вестници, списания, цигари и пакетирани ядкул.“Александровска“, южната част на пл.“Хан Кубрат“свободен
10.павилион за бърза закускаж.к.“Здравец-север-2″, ул.“Проф. Димитър Баларев“изтекъл
11.павилион тото-пунктул.“Николаевска“, градинката пред ПГ по корабостроенеизтекъл
12.павилион тото-пунктж.к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, южно от бл.№212изтекъл.
13.павилион тото-пунктбул.“Липник“, обслужваща улица, пред м-н „Кауфланд“изтекъл.
14.павилион тото-пунктж.к.“Здравец-изток“, бул.“Липник“, ул. „Братислава“изтекъл
15.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияж.к. „Дружба“ 3, кв. 594, пред супермаркета, т. 509 от Общата схемасвободен
16.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияж.к. „Здравец“, ул. „Байкал“, ул.“З. Стоянов“, т. 534 от Общата схемасвободен
17.терен за поставяне на павилион за търговска дейностж.к. „Здравец-изток“, ул. „Петрохан“ и  ул. „Захари Стоянов“, т. 416 от Общата схемасвободен
18.терен за поставяне на павилион за промишлени стокиж.к. „Здравец-изток“ до бл. Чинар, до бивш супермаркет №10, т. 589 от Общата схемасвободен
19.терен за поставяне на павилион за пакетирани хранителни стоки, промишлени стоки, кафеж.к. Здравец-изток“ до бивш супермаркет №10, т. 288 от Общата схемасвободен
20.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „П.Д. Петков“ – бул. „Цар Освободител“, кв.252, т. 542 от Общата схемасвободен
21.терен за поставяне на павилион за търговска дейностбул. „Родина“, до Кооперативния пазар, т. 316 от Общата схемасвободен
22.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияж.к. „Родина“, ул. „Шипка“, преди  ЖП прелеза, т. 387 от Общата схемасвободен
23.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияпл.“Свобода“ – ул.“Райко Даскалов“до Сметната палатасвободен
24.терен за поставяне на павилион за вестници и списанияул. „Църковна независимост“, ул. „Любен Каравелов“, т. 51 от Общата схемасвободен
ІІІ. РИЕ С ПЛОЩ НАД 3,00 КВ. М
1.рекламно-информационен елементбул.“Трети март“, в разделителната ивица по посока център       изтекъл
2.рекламно-информационен елементбул. „Христо Ботев“, вход от Варна, в тревната площ пред бл.113, ж.к. „Чародейка“ изтекъл
3.рекламно-информационен елементбул. „Мидия Енос“, в разделителния триъгълник срещу бл.“Тотлебен“           изтекъл
4.рекламно-информационен елементвход от София, в разделителната ивица, срещу Рибарска колиба изтекъл
5.рекламно-информационен елементбул.  „Цар Освободител“ –                       бул. „Хр. Ботев“, срещу Симовата мелница, пред Тухления блок     изтекъл.
6.рекламно-информационен елементКръгово движение, бул.“Цар Освободител“ и бул. „Липник“      изтекъл
7.рекламно-информационен елементул. „Стефан Стамболов“ и                     ул. „Николаевска“          изтекъл.
8.рекламно-информационен елементбул.“Мидия Енос“, вдясно преди кръстовището с                 ул. „Стефан Стамболов“,  по посока пътен възел „Охлюва“,      изтекъл
9.рекламно-информационен елементбул. „Хр. Ботев“, посока гр. Варна, вдясно на ската      изтекъл
10.рекламно-информационен елементбул. „Христо Ботев“ и                            бул. „България“,                        в разделителната ивица          изтекъл
11.рекламно-информационен елементбул. „Мидия Енос“, пред Централна ж.п. гара         изтекъл
12.рекламно-информационен елементбул. „Цар Освободител “ и                             бул. „Хр. Ботев“, срещу Симовата мелница                  изтекъл
13.рекламно-информационен елементбул. „Липник“, посока КАТ, вляво на ската, преди ж.п. надлез   изтекъл
14.рекламно-информационен елементЗападен парк „Приста“, изход Русе-София, в разделителната тревна ивица, на 100 м преди отбивката за ресторант „Рибарска колиба“                 27.11.2022
15.рекламно-информационен елементгр. Русе, Кръгово движение – Дунав мост, срещу ГКПП                                                              27.11.2022
16.рекламно-информационен елементул. „Плиска“, в тревната площ пред бл.“Воден“, срещу бензиностанция                       27.11.2022
17.рекламно-информационен елементвход от гр. София, в разделителната тревна ивица, 100 м преди „МЕТРО“26.11.2022
18.рекламно-информационен елементбул.“България“, Кръгово движение срещу                   ГКПП „Дунав мост“                                      26.11.2022
19.рекламно-информационен елементбул. „Хр. Ботев“, вдясно, посока център, в тревната площ пред „Печатни платки                                   14.12.2022
20.рекламно-информационен елементбул. „Мидия Енос“, в затревения остров пред Централна ж. п. гара                    2.12.2022
21.рекламно-информационен елементбул.“Липник“, вдясно на ската след ж.п.надлез                     2.12.2022
22.рекламно-информационен елементбул. „Цар Освободител“,  – посока автогара – юг, с/у Симовата мелница                                           20.6.2022
23.рекламно-информационен елементбул.“Цар Фердинанд“, в разделителната ивица, зад паметника „Стефан Караджа“,  посока „Рига“                      20.6.2022
24.рекламно-информационен елементбул. „Липник”, посока  КАТ-център, преди бензиностанция „Гея“20.6.2022
25.рекламно-информационен елементбул. „Хр. Ботев“, в затревения остров пред бензиностанция „Лукойл“                                                                             2.12.2022
26.рекламно-информационен елементчаст от сграда на ул. „Плиска“ №90, челно на фасадата на сградата20.6.2022
27.рекламно-информационен елементбул. „България“, в разделителната тревна ивица20.6.2022
28рекламно-информационен елементбул. „Липник“, в посока Дунав мост                                                                                         20.6.2022
ІV. ДВОРНИ МЕСТА 
1.АЧОС №7028/01.08.2013ул. Родина №7 Гизтекъл
2.АЧОС №2611/09.03.1999ул. Черни връх и ул. Белмекен, кв. 476,изтекъл
3.АЧОС №3865/09.05.2002с. Басарбово, кв. 55изтекъл
4.АЧОС №7672/10.12.15кв. Средна кула, ул. Велчова завера №3изтекъл
5.АЧОС №7718/19.02.2016кв. ДЗС, ул. Омайничеизтекъл
6.АЧОС №4882/17.01.2007Гр. Русе ул. Разлог №15изтекъл.
7.АЧОС №6279/27.07.2010с. Бъзън, кв. 9, ПИ 501.227, ул. Пирин №3изтекъл
8.АЧОС №4060/28.10.2003с. Басарбово, кв. 55, ул. Св. св. Кирил и Методийизтекъл
9.АЧОС №7412/26.03.2015ул. „Белмекен“ №1626.8.2022
10.АЧОС №7423/14.04.2015с. Тетово, кв. 87, ул. „Марица“ №33А17.8.2022
11.АЧОС №7424/14.04.2015с. Тетово, кв. 87, ул. „Марица“ №3317.8.2022
V. ЛЕКАРСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
1.стоматологичен кабинетс. Семерджиево, Здравна службасвободен
2.стоматологичен кабинетс. Тетово, Здравна службасвободен
3.стоматологичен кабинетЦГЧ,  „Александровска“ №49 и                            ул. „Пирот“25.05.2022
4.стоматологичен кабинетул.“Райко Даскалов“ № 2А, ет.201.11.2022 г.
5.лекарски кабинет  с. Бъзън, Здравната служба14.07.2022 г.  
6.лекарски кабинет  с. Долно Абланово, Здравна служба21.12.2022 г.  
7.лекарски кабинет  с. Николово, Здравна служба29.05.2022 г.  
8.аптека  с. Николово, Здравна служба11.2.2022  
9.лекарски кабинет  с. Просена, Здравна служба3.1.2022 г.  
10.лекарски кабинет  с. Сандрово, Здравна служба3.1.2022 г.  
11.лекарски кабинет  с. Семерджиево12.01.2022 г.  
12.лекарски кабинетс. Червена вода09.12.2022 г.
13.стоматологичен кабинетс. Червена вода28.12.2022 г.
 • Прогнозен списък за отдаване под наем на общински жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди

Жилищният фонд на Община Русе за отдаване под наем се състои от 1 722 броя апартамента и 407 броя къщи, разпределени, както следва:

ВидБрой
І.Общински жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди, в т.ч.:1 780
1.Апартаменти1 594
2.Къщи186
ІІ.Общински жилища от ведомствен фонд, в т.ч.:82
1.Апартаменти78
2.Къщи0
3.Приемни за граждани2
4.Защитени жилища2
ІІІ.Общински жилища от резервен фонд, в т.ч.:267
1.Апартаменти46
2.Самостоятелни обекти в къщи и бараки220
3.Жилищен фургон1
 • Прогнозен списък на пасищата и мерите по землища на Община Русе за ползване през 2022 г.
Населено мястоПлощ, дка.
гр. Русе1386,897
с. Тетово4189,642
с. Хотанца455,328
с. Сандрово612,372
с. Семерджиево415,388
с. Червена вода1088,576
с. Басарбово2443,081
с. Ястребово170,171
гр. Мартен451,077
с. Просена165,536
с. Долно Абланово412,359
с. Ново село723,550
с. Бъзън470,272
с. Николово386,355
 • Прогнозен списък на земеделските земи в землищата на Община Русе за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване през 2022 г.
Населено мястоПлощ, дка.
гр. Русе367,436
с. Тетово49,012
с. Хотанца
с. Сандрово83,764
с. Семерджиево5,387
с. Червена вода14,067
с. Басарбово22,229
с. Ястребово14,771
гр. Мартен16,906
с. Просена           117,137
с. Долно Абланово
с. Ново село
с. Бъзън61,50
с. Николово
 • Прогнозен списък за продажба по реда на Закона за общинската собственост на имоти, общинска собственост през 2022 г.

по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
РазпорежданеЦена, в лева по нормативен метод/пазарна оценка
 гр. Русе
 7193/2014 г.ПИ с идентификатор 63427.4.338, с площ от 891 кв.м., а по регулация УПИ XIII в кв. 850, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“Учредяване право на строеж365 073,00
2.5542/2008 г.ПИ с идентификатор 63427.333.122 по КККР на град Русе, с площ от 21 652 кв.м., с адрес град Русе, местност „Слатина“ – Индустриален парк – РусеПродажбаНормативен метод 804 605,00   Пазарен метод 1 060 000,00
3.В процес на съставянеТрафопост „Гургулят“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4221.8 по КККР на град Русе, с площ от 40 кв.м., с адрес град Русе, ул. „Александровска“ №108ПродажбаНормативен метод   40 960,00    
4.      7158/2014 г.1.Сграда с идентификатор 63427.2.196.2 по КККР на град Русе, със застроена площ от 59 кв.м., заедно с прилежащите към нея 76,96 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.196 и 2.Сграда с идентификатор 63427.2.196.3 по КККР на град Русе, със застроена площ от 10 кв.м., заедно с прилежащите към нея 13,04 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.196, с адрес град Русе, ул. „Цар Самуил“ №Продажба /Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе/Нормативен метод 45 115,00   Пазарен метод 46 912,00   Нормативен метод 5 142,00   Пазарен метод 5 899,00  
 В процес на съставянеУПИ XIII в кв. 769, ж.к. „Родина 3“ по плана на град Русе, образуван от обединяването на ПИ  с идентификатори 63427.5.984, 63427.5.985, 63427.5.986 и 63427.5.987, с площ от 1 813 кв.м.Публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж срещу обезщетение, чрез предоставяне в собственост на Община Русе на самостоятелни жилищни обекти в новопостроената сградаНормативен метод 174 048,00  
 9963/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.1, представляващ гараж №13, с площ 18,17 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 412,00 Пазарен метод 16 990,00
 9964/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.2, представляващ гараж №14, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
 9954/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.12, представляващ гараж №1, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
 9955/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.13, представляващ гараж №2, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
 9966/2010 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.22, представляващ гараж №16, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
 9957/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.23, представляващ гараж №4, с площ 18,17 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 412,00 Пазарен метод 16 990,00
 9958/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.19, представляващ гараж №5, с площ 18,83 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
 9962/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.22, представляващ гараж №12, с площ 18,83 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
 9961/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.25, представляващ гараж №9, с площ 18,68 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“Продажба  Нормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
15.  9960/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.26, представляващ гараж №8, с площ 18,68 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Б“ПродажбаНормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
16.9982/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.9, представляващ гараж №13, с площ 18,17 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“ПродажбаНормативен метод 3 412,00 Пазарен метод 16 990,00
17.9983/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.10, представляващ гараж №14, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
18.9984/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.11, представляващ гараж №15, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
19.9985/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.17, представляващ гараж №16, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
20.9970/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.18, представляващ гараж №1, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
21.9971/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.19, представляващ гараж №2, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“Продажба  Нормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
22.9972/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.20, представляващ гараж №3, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
23.9979/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.19, представляващ гараж №9, с площ 18,68 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“,ПродажбаНормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
24.9975/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.24, представляващ гараж №5, с площ 18,83 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „В“ПродажбаНормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
25.9990/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.4, представляващ гараж №2, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
26.9991/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.5, представляващ гараж №3, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
27.9992/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.6, представляващ гараж №4, с площ 18,17 кв.м. вгр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 412,00 Пазарен метод 16 990,00
28.4448/2005 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.7, представляващ гараж №13, с площ 18,17 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 412,00   Пазарен метод 16 990,00
29.10003/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.8, представляващ гараж №14, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
30.10005/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.16, представляващ гараж №16, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
31.9988/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.21, представляващ гараж №1, с площ 17,59 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 303,00 Пазарен метод 16 440,00
32.9998/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.21, представляващ гараж №5, с площ 18,83 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
33.9999/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.22, представляващ гараж №6, с площ 18,56 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 485,00 Пазарен метод 17 350,00
34.10000/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.23, представляващ гараж №7, с площ 18,56 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 485,00 Пазарен метод 17 350,00
35.10001/2021 г.СОС с идентификатор 63427.5.1059.4.24, представляващ гараж №8, с площ 18,68 кв.м. в гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, бл. 7, вх. „Г“ПродажбаНормативен метод 3 507,00 Пазарен метод 18 600,00
36.10311/2021 г.ПИс идентификатор 63427.216.365, с площ от 562 кв.м., с адрес гр. Русе, местност „Бъзов дол“ПродажбаНормативен метод 7 000,00  
37.7495/2015 г. и №10073/2021 г. за поправкаПИ с идентификатор 63427.1.298 по КККР, по регулация – УПИ Х-За жилищни нужди, кв. 931, с площ 1 536 кв.м., с адрес гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“ПродажбаНормативен метод 576 799,00 Пазарен метод 843 980,00
38.7744/2016 г.ПИ с идентификатор 63427.2.2238 по КККР, по регулация – УПИ III-2238 в кв. 197, целият с площ от 327 кв.м., с адрес гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №36Продажба /Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе/Нормативен метод 41 856,00  
39.10259/2021 г.ПИ с идентификатор 63427.4.525 по КККР на гр. Русе, с площ 172 кв.м., с адрес гр. Русе, „к-с Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ПродажбаНормативен метод 8 700,00  
40.5459/2008 г.ПИ с идентификатор 63427.317.30 по КККР на гр. Русе, с площ от 21 580 кв.м., находящ се в местността „Гърков дол“, землище на кв. „Средна кула“, гр. РусеПродажбаНормативен метод 8 000,00  
41.Терен за комплексно застрояванеСОС с идентификатор 63427.2.2136.3.22 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №49Учредяване право на пристрояванеНормативен метод 1 900,00
42.Терен за комплексно застрояванеСОС с идентификатор 63427.2.2136.3.24 по КККР на гр. Русе, гр. Русе, ул. „Борисова“ №51Учредяване право на пристрояванеНормативен метод 1 500,00  
43.Терен за комплексно застрояванеПИ с идентификатор 63427.6.79 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Зорница“Учредяване право на пристрояванеНормативен метод 1 500,00  
44.Терен за комплексно застрояванеПИ 63427.2.1624 по КККР на гр. Русе,  с адрес гр. Русе, ул. „Муткурова“Учредяване право на строеж на  4 бр. гаражиНормативен метод 18 400,00 за 4 броя гаражи  
45.9755/2020 г.ПИ с идентификатор 63427.6.155 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Тодор Икономов“Учредяване право на строеж на 2 бр. гаражиНормативен метод 1 600,00 за 2 броя гаражи  
46.10314/2021 г.ПИ с идентификатор 63427.4.3074 по КККР  на гр. Русе, с площ 592 кв.м., с адрес гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ПродажбаНормативен метод 20 000,00  
47.6276/2010 г.ПИ с идентификатор 63427.11.241 по КККР на гр. Русе, с площ 516 кв.м. с адрес гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“ПродажбаНормативен метод 20 186,00  
48.6277/2010 г.ПИ с идентификатор 63427.11.242 по КККР на гр. Русе, с площ 511 кв.м., с адрес гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Централна“Продажба    Нормативен метод 19 990,00
49.8202/2017 г.ПИ с идентификатор 63427.9.1333 по КККР на гр. Русе, с площ 963 кв.м., с адрес гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Владая“ №39ПродажбаНормативен метод 35 786,00
50.10319/2021 г.ПИ с идентификатор 63427.171.80 по КККР на гр. Русе, с площ от 521 кв.м., находящ се в местността „Капаклийка“, землище на гр. Русе, §4 ЗСПЗЗПродажба Пазарен метод 8,700  
51.10277/2021г.ПИ с идентификатор 63427.158.1889 по КККР на гр. Русе, с площ от 959 кв.м., находящ се в местността „Камусчия“, землище на гр. Русе, §4 ЗСПЗЗПродажбаПазарен метод 15 900,00    
52.6497/2011 г.527/827 кв.м. идеални части  от ПИ с идентификатор 63427.149.295 по КККР на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“, землище на гр. Русе, §4 ЗСПЗЗПродажба /Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе/Пазарен метод 8 800,00  
53.10312/2021 г.ПИ с идентификатор 63427.159.707 по КККР на гр. Русе, с площ от 703 кв.м., находящ се в местността „Кону бунар“, землище на гр. Русе, §4 ЗСПЗЗПродажбаПазарен метод 11 700,00  
54.Придаваемо място по улична регулацияПридаваемо място по улична регулация с площ от 18,30 кв.м. към УПИ XIII-312 в кв. 596 по плана на град РусеПродажбаНормативен метод 1 000,00  
55.Движима вещМетален павилион, с площ 38 кв.м., разположендо бл. „Мусоргски“ в град Русе, кв. „Здравец изток“ПродажбаНормативен метод 1 000,00  
 гр. Мартен
56.9128/2019 г.УПИ XII-1283 в кв. 69, с площ 686 кв.м., с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №52ПродажбаНормативен метод 8 232,00   Пазарен метод 21 004,00
57.9129/2019 г.УПИ XIII-1283 в кв. 69, с площ 791 кв.м., с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №54Продажба    Нормативен метод 9 492,00 Пазарен метод 24 219,00
58.6589/2011 г.УПИ XXII-1062, кв. 65, с площ 1 116 кв.м., с адрес гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ №22ОПСНормативен метод 570,00    
59.9120/2019 г.УПИ XVI-1324, кв. 16, заедно с ½ ид.ч. от къща и ½ ид.ч. от лятна кухня в гр. Мартен, ул. „Любен Каравелов“ №3Продажба /Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе/Нормативен метод 2 670,00  
60.4143/2004 г.УПИ V-1666, кв. 106, с площ от 666 кв.м., с адрес гр. Мартен, ул. „Тулча“ПродажбаНормативен метод 7 990,00  
61.1735/97 г. и 10296/2021 г. за поправкаУПИ XI-1161 в кв. 76, с площ от 752 кв.м., с адрес гр. Мартен, ул. „Хан Омуртаг“ПродажбаНормативен метод 9 000,00  
 с. Басарбово
62.10316/2021 г.УПИ  XI-23, с площ 892 кв.м. в кв. 9 по плана на с. Басарбово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 8 723,00  
63.10317/2021 г.УПИ XII-23, с площ 922 кв.м. в кв. 9 по плана на с. Басарбово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 9 017,00  
64.4192/2004 г.УПИ ХV-5, с площ 912 кв.м. в кв. 1 по плана на с. Басарбово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 8 919,00    
65.4194/2004 г.УПИ ХIV-5, с площ 796 кв.м. в кв. 1по плана на с. Басарбово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 7 784,00    
 с. Бъзън
66.6264/2010 г.УПИ III-514 в кв. 51 по плана на с. Бъзън, Община РусеУчредяване право на строежНормативен метод 70,00
     
 с. Сандрово
67.5368/2008 г.УПИ VII-577, с площ от 1 047 кв.м. в кв. 72 по плана на село Сандрово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 10 239,00 Пазарен метод 20 000,00
68.5369/2008 г.УПИ VIII-578, с площ от 1 026 кв.м. в кв. 72 по плана на село Сандрово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 10 033,00 Пазарен метод 20 000,00
69.3879/2002 г.УПИ IX-579, с площ от 1 015 кв.м. в кв. 72 по план на село Сандрово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 9 926,00 Пазарен метод 20 000,00
70.5370/2008 гУПИ X-580, с площ от 1 018 кв.м. в кв. 72 по плана на село Сандрово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 9 955,00 Пазарен метод 20 000,00
71.6888/2013 г.УПИ XI-45, с площ 1 060 кв.м. в кв. 73 по плана на с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №22, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 10 360,00  
72.6046/2009 г.138/996 кв.м. ид ч. от УПИ VIII-401, целият с площ 996 кв.м. в кв. 61 по плана на с. Сандрово, Община РусеПродажба /Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе/Нормативен метод 1 400,00   
73.Предстои съставяне на АОСУПИ XV-47, с площ от 834 кв.м. в кв. 4 по плана на с. Сандрово, Община Русе, ул. „Дунав“ №14, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 8 152,00  
74.4750/2006 г.УПИ XIV-50, с площ от 834 кв.м. в кв. 69 по плана на с. Сандрово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажба  Нормативен метод 8 800,00
75.Придаваемо място по улична регулацияПридаваеми места по улична регулация с площи от 23 кв.м. и 1 кв.м. към УПИ VI-49 в кв. 4 по плана на село Сандрово, Община РусеПродажба  Нормативен метод 240,00
 с. Николово
76.4870/2007 г.УПИ XXVI-93, с площ 842 кв.м. в кв. 1 по плана на с. Николово, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 9 900,00  
 с. Семерджиево
77.9967/2021 г.  ПИ №502.428 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, с площ 775 кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.)ПродажбаНормативен метод 4 547,00    
78.10289/2021 г.Трафопост Т-5, представляващ сграда №501.600.1 по Кадастралния план на село Семерджиево, Община Русе, ул. ‚Хаджи Димитър“, със застроена площ от 9 кв.м.ПродажбаНормативен метод 2 700,00 Пазарен метод 4 980,00
79.10291/2021 г.372/654 кв.м. ид.ч. от ПИ №501.175 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, а по регулационен план, представляващ УПИ VI, в кв. 18, находящ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Троян“ №1  Продажба /Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе/Нормативен метод   2 183,00
 с. Долно Абланово
80.4906/2007 г.УПИ XV-39, с площ 844 кв.м. в кв. 16 по плана на с. Долно Абланово Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 2 530,00
 с. Просена
81.4728/2006 г.УПИ III-376, с площ 1 087 кв.м. в кв. 9 по плана на с. Просена, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 3 260,00
82.4723/2006 г.УПИ I-149, с площ 839 кв.м. в кв. 7 по плана на с. Просена, Община Русе, отреден за жилищно застрояванеПродажбаНормативен метод 2 460,00
 с. Червена вода
83.9224/2019 г.ПИ с идентификатор 80460.315.2 по КККР на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе, с площ 6 357 кв.м.ПродажбаНормативен метод 4 389,00
84.3828/2002 г.864/1 057 кв. м. ид.ч. от УПИ IV- 1106, целият с площ 1 057 кв.м. в кв. 102 по плана на с. Червена вода, Община РусеПродажба /Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе/Нормативен метод 8 640,00
85.3887/2002 г.УПИ VI-731 в кв. 56 по плана на  с. Червена вода, Община РусеУчредяване право на строежНормативен метод 100,00 Пазарен метод 299,00
 с. Тетово
86.10288/2021 г.Трафопост Т-1, представляващ сграда №802.1443.1 по Кадастралния план на село Тетово, Община Русе, ул. „Пею Яворов“, със застроена площ от 21 кв.м.ПродажбаНормативен метод 6 300,00 Пазарен метод 7 440,00
 • Прогнозен списък за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на имоти, общинска собственост през 2022 г.

по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
РазпорежданеПрогнозен приход, лева
1.7438/2015 г.Застроен ПИ 63427.8.1152 с площ от 18 968 кв. м., с адрес: Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1, гр. РусеПродажба4 492 742,00
2.6125/2009 г.Застроен ПИ 63427.333.126 с площ 17 221 кв. м., с адрес: местност „Слатина”, Индустриален парк – РусеПродажба1 271 883,00
3.7318/2014 г.Застроен ПИ 63427.333.89 с площ 211 кв. м., с адрес: местност „Слатина”, Индустриален парк – РусеПродажба31 800,00
4.3944/2002 г.Нежилищен имот с площ от 4 025 кв. м. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв. м., с предназначение: за здравно заведение, с адрес: с. ТетовоПродажба270 000,00
5.8396/2017 г.Едноетажна сграда 63427.7.71.3 със застроена площ 80 кв. м., с адрес: алея „Бели брези“ №10, гр. РусеПродажба60 000,00
6.7743/2016 г.Застроен ПИ 63427.7.273. с площ 1 322 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 63427.7.273.1 с площ 234 кв. м., с адрес: ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“, гр. РусеПродажбаСлед изготвяне на оценка
7.5335/2008 г.Сграда с идентификатор 63427.4.1713.2 с площ 78 кв. м., с адрес: ул. „Кръстец“ №81, в кв. „Дружба II“ – Селеметя, гр. РусеПродажба52 900,00
8.7551/2015 г.Сграда с идентификатор 63427.2.2044.3 с площ 73 кв. м., с адрес: бул. „Цар Освободител“ №64, гр. РусеПродажбаСлед изготвяне на оценка
9.8730/2018 г.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145, с предназначение: за търговска дейност, с площ 30,97 кв. м., с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0Продажба25 600,00
10.5895/2009 г.Помещение с търговско предназначение, с площ 49 кв. м., разположено в сграда с идентификатор 503.724.1 в кв. 56, по плана на с. Червена вода, Община РусеПродажбаСлед изготвяне на оценка
11.10290/2021 г.Сграда с идентификатор 63427.2.2361.4, със застроена площ 29 кв. м., брой етажи: 1, с адрес: ул. „Розова долина“ №21, гр. РусеПродажбаСлед изготвяне на оценка

7. Прогнозен списък на спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС


по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
1.5521/2008 г.Част от комплекс „Локомотив“, представляваща: 1. Спортна сграда – едноетажна масивна, със застроена площ от 540 кв.м.; 2. Два затревени футболни терена – представителен и тренировъчен, с площи от 5 700 кв.м. и 5 400 кв.м.; 3. Асфалтова площадка с площ от 1 000 кв.м.
2.5408/2008 г.Открит плувен басейн, с площ от 312 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 63427.1.280 по КККР на град Русе, с площ 2 056 кв.м., с адрес: град Русе, ж.к. „Локомотив“, ул. „Цветница“ №6
3.6205/2010 г.Футболно игрище, с размери 36 м./22 м. и игрище за плажни спортове, с размери 36м./24м., помощен терен за футбол, на територията на Спортен комплекс „Ялта“, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790 по КККР на град Русе, с площ от 77 515 кв.м., с адрес град Русе, по ул. „Щип“, ул. „Драва“ и ул. „Кавала“
4.8096/2016 г.Сграда с идентификатор 63427.7.771.5, със застроена площ от 496 кв.м. – масивна, едноетажна, с предназначение: Сграда за образование, представляваща спортен салон, построена през 1968 г., разположена в застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.7771 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №2, с площ от 15 895 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин ан трайно ползване: За обект, комплекс за образование, а съгласно дейставщия регулационен план на град Русе, представляващ част от УПИ I-3 – Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване в кв. 535, Източна промишлена зона
5.6332/2010 г.Плувен комплекс, разположен върху терен с идентификатор 63427.1.58 по КККР на град Русе, с площ от 16 487 кв.м., заедно с построените в него сгради и съоръжения, както следва: – спортен басейн, с площ от 1 250 кв.м. и изградената в него кула за скокове във вода; – басейн за сопртна топка, с площ от 660,60 кв.м.; – басейн със свободна форма, с площ от 600 кв.м.; – детски басейн, с площ от 250 кв.м.; 1. Сграда с идентификатор 63427.58.1, със застроена площ от 112 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда; 2. Сграда с идентификатор 63427.58.2, със застроена площ от 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда; 3.  Сграда с идентификатор 63427.58.3, със застроена площ от 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда; 4. Сграда с идентификатор 63427.58.4, със застроена площ от 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда; 5. Сграда с идентификатор 63427.58.5, със застроена площ от 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда;  6. Сграда с идентификатор 63427.58.6, със застроена площ от 234 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда; 7. Сграда с идентификатор 63427.58.7, със застроена площ от 141 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда; 8.  Сграда с идентификатор 63427.58.8, със застроена площ от 62 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда; 9. Сграда с идентификатор 63427.5891, със застроена площ от 5 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид обществена сграда
6.6924/2013 г.Спортна сграда с идентификатор 63427.3.231.1, едноетажна, масивна, със застроена площ от 669 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.3.231 по КККР на град Русе, с площ от 1 243 кв.м., с адрес град Русе, кв. Западна промишлена зона, ул. „Адмирал Рождественски“ №42

ЗАБЕЛЕЖКА: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2022 г. се оповестява публично и може да бъде допълвана и актуализирана през текущата година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)