Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 768 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал.1, ал.9 и ал.10 ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол №16/27.08.2013 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №.7029/01.08.2013г, находящ се в землището на с. Николово, местност „Йонкова могила” представляващ имот № 000232 с площ 2,978 дка, начин на трайно ползване – наводнена нива, категория на земята при неполивни условия – трета с прогнозен приход от продажба му в размер на 3 000 лева.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, в землището на с. Николово, местност „Йонкова могила”, представляващ поземлен имот №000232 с площ от 2,978 дка., начин на трайно ползване – наводнена нива, трета категория при неполивни условия, предмет на АОС №7029/01.08.2013г., вписан под № 85, том 28, дв.вх. 11260, н.д. 5478 с вх.№ 11480/06.08.2013 г. в АВп. при начална тръжна цена 3 000,00 лв./три хиляди лева/, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)