Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 768 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.173.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1095 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Барбуков трап“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята при неполивни условия: 7 категория, предмет на Акт за частна общинска собственост №8533/06.12.2017 год., вписан под №173, том 40, н.д. 8199, парт. №17700, вх.рег. №18010 от 11.12.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Гергина Върбанова Неделчева, Димитър Неделчев Димитров, Кирил Неделчев Димитров, като наследници по закон на Неделчо Димитров Неделчев, срещу заплащане на цена в размер на 12 211.40 лeва, без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)