Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 768

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал. 1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години част от имот общинска собственост в гр. Русе, ул. “Фердинанд“ №3-А, ет.2, стаи №2 и 3, описани в АОС№ 225/1996год. за клуб на “Българска национална асоциация на потребителите”, състояща се от 32,90кв.м. площ и месечна наемна цена – 19,35лв. с ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посоченият в т. 1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.