Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 769 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, , чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №24/06.12.2021 г. на КОС, Общински съвет реши:

           Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.122 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, местност „Слатина“ – Индустриален парк – Русе, с площ от 21 652 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, а съгласно регулационния план на град Русе, представляващ УПИ XIII-106 пп в кв. 888, предмет на Акт №5542/25.09.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №77, том 41, вх. рег. №15743/03.10.2008 г. по описа на Служба по вписванията – Русе  към  Агенция  по вписванията, с начална тръжна продажна цена 1 060 000,00 лева (един милион и шестдесет хиляди лева), без дължими данъци и такси.

         Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)