Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 769 Прието с Протокол № 30/17.10.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 16/27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на поземлен имот с идентификатор 51679.503.2352, находящ се в местността „Дрибак 1,2” в землището на с. Николово, община Русе, с площ от 605 кв.м., предмет на акт № 6938/21.03.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 13, том 11, н.д. 2018, дв. вх. регистър № 4538, вх. № 4601/28.03.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Кинка Стефанова Манолова, срещу заплащане на сумата в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)