Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 769 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:
I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г. от 13:30 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г. от 13:30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1. Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциацията по ВиК – Русе за 2017 г.
4. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2018 г.
5. Приемане на Подробна инвестиционна програма за работата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе през 2018 г.
6. Други.
III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г. от 13:30 часа в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)