Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 769

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл.16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.33, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от терен ПОС, за поставяне на временно съоръжение за продажба на сладолед, с площ от 6,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 255,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.33, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка 1. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от три години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)