Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 77 от 01.03.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 77
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол №1 от 20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за извършване на продажба на ½ идеална част от земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 63427.4.157 целият с площ от 462 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, а по сега действащия регулационен план представляваща УПИ ХVІІ-1888 от кв. 830 на ЖК „Дружба-1”, с административен адрес ул. „Еленин връх” №13, град Русе, предмет на Акт за общинска собственост №6556 от 26.10.2011 г., на Мартин Светославов Иванов, на цена 10 400,00 лева, представляваща разликата между цената на правото на собственост върху земята и реализираното вече право на строеж върху нея, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила на решението на Общинския съвет и са за сметка на купувача на земята – Мартин Светославов Иванов.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за продажба.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)