Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 77 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на ОбС Русе, писмо вх.15-06-21/09.07.2015 г. от АДО „Дунав“ и писмо вх. №04-57-18#1/20.11.2015 г. от Министъра на туризма, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” върху недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул.”Княжеска” №15, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.13, представляваща две помещения с площ от 57,58 кв.м. и 13,76 кв.м., предмет на АОС №6799/25.10.2012 г., вписан с вх. рег. № 14638/26.10.2012 г. под № 178, том 39, н.д. 7905 в АВп, със срок от 10 /десет/ години.
2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на Съвместния технически секретариат по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия върху недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.13, представляваща едно помещение с площ от 27,62 кв.м., предмет на АОС №6799/25.10.2012 г. вписан с вх. рег. № 14638/26.10.2012 г. под № 178, том 39, н.д. 7905 в АВп, със срок от 10 /десет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)