Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 77 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-04-3/28.08.2023г. и извлечение от Протокол №1/19.12.2023г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Д. Р. Д. и  М. К. Д., чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 64/286 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.4.2035 по КККР на гр. Русе, находящ се в Община Русе, гр. Русе, ул. „Лъкатник“ №24, целият с площ от 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, предмет на АЧОС №10874/29.09.2023г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под №160, том 31, н.д. 6475, ДВР 11540, вх. №11842/03.10.2023г., от Д. Р. Д. и  М. К. Д., срещу заплащане на цена в размер 9660.00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Д. Р. Д. и  М. К. Д.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)