Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 77 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.1227 по КККР на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ №32 с площ 779 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване (НТП): Ниско застрояване (до 10 m), при граници и съседни имоти: 63427.4.1223, 63427.4.1222, 63427.4.2926, 63427.4.1231, 63427.4.1232, предмет на акт за частна общинска собственост №9519/28.10.2019 г., вписан под №126, т. 37, том 7670, дв. вх. 14107, вх. №14391 от 31.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 63 500,00 лева (шестдесет и три хиляди и петстотин лева), без дължими данъци и такси;

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)