Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 770 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие Община Русе да извади от експлоатация външен „водопровод СТ Ф125“, с балансова стойност в размер на 11 912,26 лв., заведен с инвентарен №4192 в Приложение №1 към Договор от 16.12.2016 г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, находящ се в землището на с. Тетово, община Русе.
АНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)