Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 771 Прието с Протокол № 31/22.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.52, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.305, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част с площ 9 082 кв.м от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целия с площ 15 895 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, заедно изградените в него:
– сграда едноетажна със сутерен с идентификатор 63427.7.771.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 96 кв.м., с предназначение: промишлена сграда;
– сграда със сутерен с идентификатор 63427.7.771.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 449 кв.м, с предназначение: сграда за образование, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8096/12.08.2016 г. Вещите да се управляват при спазване на изискванията на чл.305, ал.1 от ЗПУО.
2. Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“-„Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя част с площ 9 082 кв.м от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целия с площ 15 895 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, заедно изградените в него:
– сграда едноетажна със сутерен с идентификатор 63427.7.771.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 96 кв.м., с предназначение: промишлена сграда;
– сграда със сутерен с идентификатор 63427.7.771.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 449 кв.м, с предназначение: сграда за образование

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)