Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 771

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.19 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І.Дава съгласие за продължаване действието на договор с допълване срока на същия до десет години, както следва:
1. Договор № 2309/ 16.03.2007год.
• предназначение – сервиз за електронна и битова техника, адрес – ж.к.“ Здравец-изток ”, ул.”Рига”, бл.“Феникс” – Іетаж,
• наемател – ЕТ“АУТИВИРАД-В. Василев”;
• наем – 92,66 лв./месец с ДДС;
• площ – 35,08 кв.м.;
• срок до 16.03.2017год.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общински съвет – Русе да сключи допълнително споразумение за продължаване срока на договора за наем по т.І с допълване до 10 години – със срок до 16.03.2017год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)